fave-icon    مراقبت های بعد از عصب کشی :

list_check هدف از عصب کشی حذف درد یا عفونت و نگهداری دندان است در اغلب موارد دندان هایی که عصب کشی میشوند دیواره های ضعیف و شکننده ایی دارند که در صورت لزوم روکش میشوند تا استحکام دندان حفظ شود.

list_check بعد از عصب کشی ممکن است دندان ها به صورت موقت حساس شوند این حساسیت رو به کاهش خواهد بود در صورت کم نشدن حساسیت در طول نهایتا 2 هفته به کلینیک مراجعه کنید

list_check بعد از عصب کشی نیاز به مصرف داروی خاصی نمی باشدولی اگر درد شدیدی در ناحیه درمان دارید باید با نظر دندانپزشک از مسکن ضد التهاب مثل ژلوفن استفاده نمایید.

list_check در صورتی که دندان عصب کشی شده عفونتی داشته باشد باید زیر نظر دندانپزشک آنتی بیوتیک مصرف شود

list_check بعد از عصب کشی مسواک و نخ دندان با احتیاط صورت گیرد تا پانسمان مربوط خارج نگردد