2021-06-16

آیا با وجود آندربایت می توان ایمپلنت دندان انجام داد؟

سوال رایجی که شاید توسط بیماران پرسیده شود : “آیا می توان باوجود آندربایت ایمپلنت دندان انجام داد؟” اغلب اوقات بهتر است ابتدا آندربایت یا مشکل […]