2015-09-14

عفونت فضای عضلات جونده

فضای ماستریک بین فاسیا و عضله ی ماستر قرار دارد بال های طرفی ایمپلنت ساب پریوستال در طول بخش لترال راموس گسترده می شوند. عفونت پست […]