2015-11-02

ساختارهای عصبی عروقی برای کرست ایلیاک و پیوند سینوس

در این روش، شریان ایلیاک عمقی خمیده ممکن است به خطر بیوفتد چرا که تقریباً 2/5 سانتیمتر پایین تر از کرست ایلیاک در لبه داخلی در […]