2015-11-18
بررسی رشد دندان و شرایط و محدویت های سنی برای ایمپلنت

کاهش عملکرد و تأثیرات منفی دنچرها (دست دندان)

در مقالات گزارش های متعددی وجود دارد که اشاره می کنند فانکشن به خطر افتاده دندانی باعث عملکرد ضعیف جویدن و بلع می شود که در […]
2015-08-30
مقایسه ی پروتز ثابت و متحرک حمایت شونده با ایمپلنت

مقایسه ی پروتز ثابت و متحرک حمایت شونده با ایمپلنت

یک پروتز ثابت دارای این مزیت فیزیولوژیک است که احساس و شکل های مشابه با دندان طبیعی ایجاد می کند، در حالی که یک اوردنچر، حتی […]
2015-08-15
طبقه بندی حرکات پروتز

طبقه بندی حرکات پروتز جهت ایمپلنت

سیستم طبقه بندی پیشنهادی در سال 1985، بر اساس ارزیابی مسیر حرکات پروتز های متکی بر ایمپلنت است نه دامنه کلی حرکت هر یک از اتچمنت […]
2015-08-09
پروتز های متحرک

پروتز های متحرک و درمانی

علاوه بر ایمپلنت می توان از پروتز های درمانی استفاده کرد که قبل از ساختن اوردنچر نوع RP-5 یا پروتز کامل به منظور بهبود بخشیدن ساپورت، ثبات […]
2015-08-09
درمان پروتزی قبل از درمان اصلی

درمان پروتزی قبل از درمان اصلی ایمپلنت

درمان پروتزی قبل از درمان اصلی ایمپلنت، اغلب به دلیل بهبود بخشیدن به وضعیت سلامتی بافت نرم قبل از ساختن رستوریشن های متکی بر بافت نرم […]
2015-08-08
حرکت پروتز

نیروی حرکت پروتز

پروتز ثابتی که یک دندان و ایمپلنت را به هم وصل می کند نیز دارای حرکت است. تحت یک نیروی عمودی Ib – 25، یک پروتز […]
2015-08-05
جایگذاری ایمپلنت در ماگزیلا (فک بالا)

دندان های طبیعی مجاور ناحیه ی بی دندانی

هدف رایج درمان های پروتزی، ساختن یک پروتز ثابت برای بیمار با بی دندانی پارسیل است.
2015-08-05
Replacing all teeth with a removable prosthesis

تعداد ایمپلنت

در گذشته تعداد ایمپلنت ها اغلب در ارتباط با مقدار استخوان قابل استفاده در بعد مزیودیستالی معین می شد.
2015-08-04
کست های تشخیصی

ملاحظات پروتزی

فاصله زمانی بین جلسات ملاقات ترمیم پروتزی، به منظور فراهم کردن زمان بیشتر برای تشکیل استخوان تحمل کننده نیرو ها در اطراف ایمپلنت ها در طی […]
2015-08-03
Replacing all teeth with a removable prosthesis

پروتز های ایمپلنت و متحرک

دو نوع پروتزهای متحرک، بر اساس ساپورت رستوریشن وجود دارد. بیماران می توانند رستوریشن را بردارند، اما ساختار فوقانی با ساپورت ایمپلنت به اباتمنت ها متصل […]
Call Now Button
error: Content is protected !!