بیماری زونا چیست؟
بیماری زونا چیست؟
2015-09-26
پوشاندن بافت نرم (تکنیک فضای زیر مخاطی) و طراحی فلپ
آماده سازی و قراردادن ایمپلنت در محل مورد نظر
2015-09-27

تأثیر تراکم استخوان بر جراحی ایمپلنت

تأثیر تراکم استخوان بر جراحی ایمپلنت

تأثیر تراکم استخوان بر جراحی ایمپلنت

لکهولم و زرب به چهار گونه کیفیت استخوانی در ناحیه قدامی فک اشاره کرده اند: کیفیت نخست شامل استخوان متراکم یک کور ترابکولار و متراکم استخوانی را در بر می گیرد. کیفیت سوم لایه نازکی از استخوان کورتیکال است که استخوان ترابکولار متراکم با استحکام مطلوب را احاطه می کند. و کیفیت چهارم یک لایه کورتیکال نازک استخوانی است که دور یک کور استخوانی ترابکولار با تراکم پایین قرار گرفته است. بدون توجه به کیفیت های ذکر شده، استخوان با طراحی ایمپلنت مشابه درمان شده و روش های پروتز و جراحی بر مبنای پروتکل های استاندارد خواهد بود.

تأثیر تراکم استخوان بر جراحی ایمپلنت

با نگاهی به پروتکل های پیشنهادی برنمارک و همکارانش در می یابیم موفقیت اولیه ایمپلنت در مرحله جراحی به کیفیت استخوان بستگی دارد در استخوان های نرم تر به خصوص در ماگزیلا شکست های بیشتری مشاهده شده است. مثلاً انکویست شکست های 38 ایمپلنت از 191 ایمپلنت در ماگزیلا در استخوان نوع (D4(20% در مقایسه با 8 شکست از 148 ایمپلنت مندیبولار (5%) را قبل از مرحله دوم جراحی گزارش کرد. یافین و برمن گزارش کردند از 444 ایمپلنت در ماگزیلا که در استخوان نرم کار گذاشته شده بودند در مجموع 8/3% در مراحل ابتدایی جراحی و التیام از دست رفتند فرایبرگ و همکارانش شکستی معادل 4/8% را در مرحله دوم در ایمپلنت های خلفی ماگزیلا گزارش کردند که از شکست های مشابه در مندیبل بالاتر بوده است. همچنین کووراینن و همکارانش نیز گزارش کردند از 269 ایمپلنت در ماگزیلا 4/1% در مرحله دوم جراحی از دست رفته بودند.

فوگازوتو و همکارانش از 34 ایمپلنت 22 مورد شکست گزارش کردند که همگی در استخوان نوع D4 کار گاشته شده بودند. هاتن و همکارانش در مطالعه ای روی 510 ایمپلنت با نرخ شکست 9 برابری در ماگزیلا نسبت به مندیبل روبرو شدند و مشخص کردند کیفیت پایین استخوان و کیفیت نوع 4 مهم ترین عامل خطر در شکست ایمپلنت در مطالعه فوق بوده است. سالیوان و همکارانش نرخ 6/4% شکست در مرحله دوم جراحی (12 از 188 ایمپلنت) در ماگزیا و 3/2% شکست در مندیبل (از 216 ایمپلنت) را گزارش کردند. 

همچنین مطالعه بالینی بزرگی از 33 بیمارستان اداره امور سربازان قدیمی آمریکا توسط گروه تحقیق بالینی ایمپلنت های دندانی صورت گرفت و نتایج آن نشان داد کیفیت نوع 1 استخوان واجد بالاترین درجه شکست در مرحله جراحی است. طراحی ایمپلنت، پروتکل جراحی، التیام، طرح درمان و دوره های زمانی بارگذاری تدریجی برای هر نوع تراکم استخوانی منحصر به فرد خواهد بود.

مطالب مرتبط:

آماده سازی استخوان برای ایمپلنت

error: Content is protected !!