نیروهای به کار رفته در بدنه ایمپلنت
ایمپلنت دندانی
2016-04-04
سوالات رایج دندانپزشکی
2016-04-06

پروتكلهاي بارگذاري فوري در ایمپلنت دندانی

Tissue-supported dental implant prosthesis or overdenture

نظريه درمان بيماران بي دندان توسط ايمپلنت هاي اسئواينتگره، اولين بار در دهه 1960 معرفي شد. براي به حداقل رساندن احتمال شكست ایمپلنت توصيه شده بود كهایمپلنت را حين دوره ترميم دور از بارگذاري (Loading) نگهداريم. اخيـرا مطالعـات روي اينتگريشن(Integration) سريعتر و دوره ترميم كوتاهتر قبل از قرار گيري رستوريشن متمركز شده است و پروتكلهاي مختلـف بارگذاري (بارگذاري فوري، بارگذاري زود هنگام) به خوبي با اصول بيولوژيك اينتگريشن ایمپلنت قابل تفسير ميباشد. هر يك از انواع مختلف بارگذاري نيازمند ملزومات خاصي ميباشد و ريسك فاكتورهاي خاصي هم براي انواع متفاوت بارگذاري وجود دارد.

تعاريف انواع مختلف بارگذاري: اغلب اين اصـطلاحات در كنفرانـسي كـه در مـاه مـي سـال 2002 در مورد اعمال نيرو بصورت بارگذاري زود هنگام و بارگذاري فـوري در اسـپانيا برگزار شده، تعريف شد كه اصلاح شده آن بدين شرح است:

رستوريشن فوري : رستوريشن در عرض 48 ساعت از قرارگيري ايمپلنـت، سـاخته مـيشـود و در محل قرار ميگيرد، ولي تماسي با دندانهاي مقابـل نـدارد. ايـن مدت 48 ساعت براساس شواهد بيولوژيـك قـوي نيـست بلكـه بيشتر به علت قابليت انجام پروسه هاي پروتزي در مـدت زمـان محدودي، پس از جراحي ميباشد.

بارگذاري فوري : رستوريشن در اكلوژن با دندانهاي مقابل در عرض 48 ساعت پس از قرارگيري ایمپلنت، در دهـان گذاشـته ميشود.

بارگذاري معمول : پروتز در مرحله دوم و پس از دوره ترميم 3-6 ماهه ساخته مي شود و در دهان قرار ميگيرد.

بارگــذاري زود هنگــام : رستوريــشن بــا دندانهاي مقابل در تماس است و از 48 ساعت پـس از جراحی ایمپلنت، تا 3 ماه پس از آن ميتواند در دهان قرار گيرد.

بارگذاري تأخيري : پروتز در مرحله دوم و در زمــاني ديرتــر از دوره تــرميم 3-6 ماهــه در محــل قــرار ميگيرد.

پروتكلهاي بارگذاري فوري در ایمپلنت دندانی

پروتكلهاي بارگذاري فوري در ایمپلنت دندانی

پروتكل هاي بارگذاري فوري و زودهنگام ایمپلنت دندانی به خوبي با اصول بيولوژيك سازگار بـوده و انجـام آنهـا مزايـاي زيادي براي بيماران دارد. بسياري از بيماران بـه علـت نيـاز بـه استفاده از پروتز متحرك حين دوره ترميم ايمپلنت و مـشكلات متعاقب آن، متقاضي بارگـذاري زود تـر ايمپلنـتهـاي دنـداني هستند. به نظـر مـيرسـد كـه بـا انتخـاب صـحيح بيمـار و بـه كارگيري اصول، حين مرحله جراحي و قراردهـي پروتـز، نتـايج درماني پروتكلهاي بارگذاري زود هنگام و فوري قابل مقايسه با پروتكلهاي معمـول بارگـذاري مـيباشـد. بـا ايـن حـال هنـوز پـژوهشهـا بـراي بهبـود روشـهاي جراحـي و بهبـود شـرايط ايمپلنتها در جهت امكـان انجـام پروتكـلهـاي بارگـذاري زود هنگام و فوري در درصد بيشتري از بيماران ادامه دارد.

Call Now Button
error: Content is protected !!